مشهد- خیابان دانشگاه - دانشگاه ۲۱-  دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
۵۱۳۸۰۴۱(+۹۸)- داخلی ۳۲۰۶